AVALDUS KORRALDATUD JÄÄTMEVEO ERISUSE SAAMISEKS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Jäätmevaldajal on õigus esitada valitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamiseks kuni kehtiva korraldatud jäätmeveo perioodi lõpuni, kui jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised või elu- või äritegevus või muu tegevus.

 

Õigusaktid

 

Viide

Avalduse laekumisel kontrollib ametiasutuse ametnik vajadusel ka kohapeal, kas jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine lõpeb, kui:
1) vabastuse tähtaeg on möödunud;
2) vabastatud jäätmevaldaja ei esita vabastusele järgneval aastal hiljemalt 20. jaanuariks jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud kirjalikku kinnitust, et kinnistul ei elatud ja seda ei kasutatud;
3) korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolude muutumisel või äralangemisel.

Valitsusel on õigus lõpetada jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastamine enne tähtaja lõppu, kui:
1) jäätmevaldaja on esitanud taotluses valeandmeid;
2) jäätmevaldaja esitab asjakohase taotluse valitsusele;
3) vabastamise aluseks olnud asjaolud on muutunud.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

E-taotlus Taotlus korraldatud jäätmeveo erisuse saamiseks

Blanketi saab SIIT

Taotluses märgitakse:
1) põhjused, miks jäätmevaldaja soovib enda vabastamist korraldatud jäätmeveost;
2) tähtaeg, mille jooksul jäätmevaldaja soovib vabastus korraldatud jäätmeveost;
3) andmed jäätmevaldaja kohta;
4) kinnistu elektritarbimise ja/või veetarbimise andmed eelneva aasta kohta, v.a juhul kui kinnistu on seni kasutuses olnud.

Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastamise otsustab valitsus.

Menetlemise tähtaeg on 30 päeva, mõjuval põhjusel võib valitsus taotluse menetlemise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee