KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA LIITUMISEST ERANDKORRAS VABASTAMISE TAOTLUS JA KINNITUS VABASTUSE JÄTKUMISE OSAS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Veopiirkonnas asuval või elaval jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus (lisa 2) korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemiseks juhul, kui:
  1) kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata;
  2) kinnistut ei kasutata kindlal perioodil.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja esitab kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks, vallavalitsusele kirjaliku kinnituse (lisa 3), et kinnistul ei ole aasta kestel või korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise perioodi kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust korraldatud jäätmeveoga erandkorras liitumisest vabastamise asjaolude muutumisest või ära langemisest hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates nende asjaolude talle teatavaks saamisest. Vallavalitsusel on õigus nõuda vabastuse perioodil dokumente või teavet, mis tõendab, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Vallavalitsusel on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud taotluse alusel korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks kuni üheks aastaks.

Vallavalitsusel on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud taotluse alusel korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt, st kalendriaasta I ja IV kvartaliks, mitteliitunuks kuni kolmeks aastaks.

 

Õigusaktid

 

Viide

Ametiasutuse vastav ametnik kontrollib taotluse vastavust jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuetele. Kui taotlus ei vasta nõuetele, määrab vastav ametnik taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades puudusi ning märkides, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib vastav ametnik jätta taotluse läbi vaatamata. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta annab vallavalitsus korralduse.

Vallavalitsusel on õigus mitteliitunuks lugemine lõpetada, kui jäätmevaldaja:

  1) ei esita õigeaegselt kirjalikku kinnitust;
  2) on esitanud valeandmeid.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud isikute üle teostab järelevalvet ametiasutuse vastav ametnik.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud isikute andmed kantakse jäätmevaldajate registrisse või muusse asjakohasesse andmebaasi.

Vabastatud jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemine lõppeb automaatselt vabastuse lõppedes või kui jäätmevaldaja esitab vabastuse perioodil jäätmevedajale avalduse korraldatud jäätmeveo jätkamiseks.

 

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

E-taotlus Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlus

Lisa 2 Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlus SIIN

Lisa 3 Kinnitus jäätmeveost vabastamise jätkumise osas SIIN

Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastamise otsustab vallavalitsus.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee