Aravete aleviku kinnisvara analüüs

 

Aravete aleviku kinnisvara analüüs 2019

 

30.01.20 oli Järva Vallavolikogu üheks infopunktiks Aravete aleviku kinnisvara analüüsi tutvustus. Analüüsi koostamisel arvestati, et kõik hetkel olemasolevad teenused säilivad.

Aravete alevikus on Järva valla kasutuses 6 hoonet kogupinnaga üle 11 000 m2. Üle poole Aravetel asuvast vallale kuuluvast pinnast on rahuldavas või halvas seisukorras. Järva valla arengukava aastateks 2018-2025 üheks strateegiliseks eesmärgiks on heal tasemel ja optimaalselt korraldatud avalikud teenused. Eesmärgi elluviimiseks kasutatakse avalike teenuste pakkumiseks võimalikult otstarbekalt ära olemasolevat taristut, mis on kaasajastatud ning multifunktsionaalses kasutuses.

Üheks avalikuks teenuseks, mis Aravetel osutatakse on alushariduse andmine. Teenuse osutamine toimub Aravete lasteaiahoones, millel hoone osas on viimase kahe aasta jooksul olnud suured probleemid. Hoones on probleemid liigniiskuse ja halva sisekliimaga, hoone tehnosüsteemid on amortiseerunud. Järva vald peab tegema otsuse, kas hoone rekonstrueerida või ehitada uus lasteaiahoone.

Antud otsus mõjutab kogu Aravete alevikus Järva vallale kuuluvat kinnisvarakeskkonda. Seega tuleb vaadelda lisaks maksumusele ja tulevastele kuludele investeeringu mõju aleviku kinnisvarakeskkonnale, kuidas mõjutab investeering teiste Järva vallale kuuluvate hoonete investeeringuid ja ülalpidamiskulusid.

Analüüsi eesmärgiks on analüüsida mõlema võimaliku investeeringu mõju aleviku kinnisvarakeskkonnale. Selleks vaadeldakse hoonete seisukorda, kasutust ja ülalpidamiskulusid ning hinnatakse hoonete investeerimisvajadus. Seejärel hinnatakse kõigi hoonete vajalike investeeringute maksumust ning hoonete tulevasi energia- ja ülalpidamiskulusid, sõltuvalt kas lasteaiahoone rekonstrueeritakse või ehitatakse uus. Lõpuks analüüsitakse mõjusid ning pakutakse välja lahendused võimalikeks ümberkorraldusteks.

Analüüsis on hinnatud seisukorda Aravete lasteaiahoones, kus asuvad lisaks lasteaiale perearsti keskus, apteek, hooldekodu ja raamatukogu. Lisaks on hinnatud Aravete keskkooli kompleksi, Aravete kultuurimaja ja Kurisoo mõisa, kus asub Aravete Külamuuseum.

Kriitilised kohad kinnisvaras

Lasteaiahoone ja kultuurimaja vajavad investeeringut täismahus lähima kolme aasta jooksul, kuna nende hoonete tehniline seisukord on halb. Samuti vajab esimesel võimalusel investeeringut ka Kurisoo mõis, kuid tulenevalt hoone kasutusest ja iseloomust, saab seda jaotada osadeks.

Lasteaiahoones A-korpuse teisel korrusel asub Järva Vallavalitsuse hallatav asutus, Aravete Hooldekeskus, mille põhitegevusala on väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenuse. Hooldekeskuses on 22 voodikohta. Hooldekeskuse kasutuses olevad ruumid ei ole algselt ehitatud antud teenuse osutamiseks, vaid on hiljem selleks kohandatud. Ruumide seisukord on rahuldav, pesemisruumide seisukord on halb. Sisekliima ei vasta nõuetele, hoones puudub lift või trepitõstuk. Hooldekodu kasutuses olevate ruumide halb seisukord, puudulik sisekliima ning asukoht teisel korrusel ei toeta kvaliteetse teenuse osutamist.

Sotsiaalkindlustusamet ja Terviseamet on oma järelevalve aktides juhtinud tähelepanu, et hooldekodu asukoht teisel korrusel takistab hooldatavate iseseisvat liikumist ja pääsu õuealale ning puudub abivahend korruste vahel liikumiseks. Samuti ei ole mitme kohalistes tubades tagatud hoolealuste privaatsus ja turvalisus. Uksed pole lukustatud, puudub abikutsungi süsteem. ning on valgustus ebapiisav.

Tulenevalt lasteaiahoone investeeringust, peab otsustama, kas  Aravete Hooldekeskuse oma tegevusega jätkab või mitte. Otsuse tegemisel tuleks lähtuda järgnevatest olulistest teguritest: Üldhooldusteenuse pakkumine ei ole kohaliku omavalitsuse põhitegevus. Kohalik omavalitsus peab korraldama nimetatud teenust. Järva Vallavolikogu on võtnud seisukoha, et soovib saada SA Koeru Hooldekeskuse omanikuks. Järva vallas, nagu ka enamikes teistes Eesti piirkondades on tulnud eraettevõtjate poolt algatusi hooldekodude rajamiseks. Esiteks on Järva vald 2019. aastal võõrandanud Kesktee 6 kinnistu Peetri alevikus, kuhu rajatakse hooldekodu. Samuti on sellel aastal antud MTÜ-le Ahulakodu hooldekodu rajamiseks kasutusse ruumid Ahula Lasteaed-algkooli kinnistul asuvas hoones. 

Aravete Hooldekeskuse kasutuses olevate ruumide asukoht ei ole ligipääsetavuse tõttu sobilik üldhooldusteenuse pakkumiseks. 

Järva Vallavolikogu 17.07.2019 otsusega nr 52 otsustati vallavara üürile andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkumiseks Järva vallas Ahula külas Lasteaed-Algkooli hoones asuvad endise algkooli ruumid.

Selle korraldamine delegeeriti volikogu poolt Järva Vallavalitsusele.

Järva Vallavalitsuse 18.07.2019 korraldusega nr 380 „Eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine ja komisjoni moodustamine" kuulutati välja eelläbirääkimistega pakkumine Järva vallas Ahula külas Lasteaed-Algkooli hoones asuvate endiste algkooli ruumide üürile andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 01.08.2019. Järva Vallavalitsusele esitati üks pakkumine Ahulakodu MTÜ poolt, üüritasu maksumusega 150 eurot kuus.

Järva Vallavalitsuse 07.08.2019 korraldusega nr 432 „Eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine" tunnistati eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks Ahulakodu MTÜ. Tulemuste kinnitamise järel sõlmiti Ahulakodu MTÜga äriruumi üürileping.

Peale Ahula Kodu MTÜ üldhooldusteenuse osutamise tegevusloa saamist on kaetud Aravete piirkonna vajadus ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamiseks. Piirkonna vajadus teenuse osutamiseks saab kaetud renoveeritud ruumide ja eakate inimeste erivajadustega arvestava teenuse näol. Kohalik omavalitsus ei pea õigeks eraettevõtjaga konkureerida, osutades teenust mõned kilomeetrid eemal asuvas alevikus.