Teade Imavere küla Kaare tee 3 kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu tulemustest

Imavere küla Kaare tee 3 kinnistu detailplaneering on algatatud Järva Vallavalitsuse 25.08.2021 korraldusega nr 432 ning vastu võetud 10.11.2022 korraldusega nr 592.

Planeeringuala hõlmab tervet Kaare tee 3 (katastritunnus: 23401:005:0550) kinnistut, planeeringuala suurus on 4809 m2 ning detailplaneeringu koostamise ülesandeks on luua eeldused kinnistule CNG (biometaani) tankla ja seda teenindavate rajatiste ja perspektiivse tanklahoone rajamiseks.

Detailplaneering on koostatud Imavere valla üldplaneeringu kohasena. Määratud krundi kasutamise otstarbele vastab katastriüksuse sihtotstarve ärimaa ehk krundi maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Planeeringualale säilib juurdepääs avalikult kasutatavalt Kaare teelt.

13.12.2022 esitati Järva Vallavalitsusele vaie kuue kaebaja poolt. Vaides esitati nõue tunnistada Järva Vallavalitsuse 10.11.2022 korraldus nr 592 õigusvastaseks, otsustada uuesti Imavere küla Kaare tee 3 detailplaneeringu vastuvõtmise üle, jätta Imavere küla Kaare tee 3 detailplaneering vastu võtmata ja lõpetada Imavere küla Kaare tee 3 detailplaneeringu koostamise menetlus. Järva Vallavalitsuse 08.02.2023 korraldusega nr 70 jäeti vaie rahuldamata.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 17.05.2023 Imavere teeninduskeskuses. Avaliku väljapaneku käigus kirjalikult arvamust esitanud isikud ei loobunud oma arvamusest ega osalenud avalikul arutelul. Detailplaneering esitatakse heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile.

Kutsume Imavere küla Kaare tee 3 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikule arutelule

3.05.23

Järva Vallavalitsuse arendus- ja majandusosakond teatab, et Järva Vallavalitsus võttis 10.11.2022 korraldusega nr 592 vastu Imavere külas Kaare tee 3 kinnistu detailplaneeringu. Vahemikus 05.12.2022-19.12.2022 toimus Imavere küla Kaare tee 3 detailplaneeringu avalik väljapanek.

13.12.2022 esitati Järva Vallavalitsusele vaie Järva Vallavalitsuse 10.11.2022 korralduse nr 592 õigusvastaseks tunnistamiseks. Järva Vallavalitsuse 08.02.2023 korraldusega nr 70 jäeti vaie rahuldamata.

Kutsume Teid Imavere küla Kaare tee 3 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikule arutelule, mis toimub 17. mail 2023 kell 16.00 Imavere Teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald).

Imavere küla Kaare tee 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

14.11.22

Järva Vallavalitsus teatab, et 05.12 - 19.12.2022 on avalikul väljapanekul Imavere küla Kaare tee 3 kinnistu detailplaneering, mis võeti vastu Järva Vallavalitsuse 10.11.2022 korraldusega nr 592.

Planeeringuala asub Imavere külas ca 1,1 km kaugusel põhimaanteest nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa  kohaliku tee nr 2340011 Kaare tee ääres.

Planeeringuala hõlmab tervet Kaare tee 3 kinnistut (katastritunnus 23401:005:0550, sihtotstarve ärimaa 100%), planeeringuala suurus on 4809 m2 ning detailplaneeringu koostamise ülesandeks on luua eeldused kinnistule CNG (biometaani) tankla ja seda teenindavate rajatiste ja perspektiivse tanklahoone rajamiseks. Detailplaneering on koostatud Imavere valla üldplaneeringu kohasena.

Planeeringualal asuv laohoone vare on kavandatud lammutada ning alale on planeeritud CNG tankla, mis esialgse kavandi kohaselt koosneb teenindusplatsist, tankuri saarest, konteinerkompressorjaamast ja perspektiivsest tankla teenindushoonest. Perspektiivne hoone on mõeldud tankla teenindamiseks - näiteks mehitatud kohvikuks ja/või autojuhtide iseteenindusega puhkeruumiks. Krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud tankla- ja teenindushoone maa. Määratud krundi kasutamise otstarbele vastab katastriüksuse sihtotstarve ärimaa ehk krundi maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta.

Detailplaneeringu elluviimisel ei kaasne olulist keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja vara.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.ee/kaare-tee-3-dp-imavere- ja tööaegadel Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla).

 

Kirjalikke ettepanekuid detailplaneeringule ootame kuni 19.12.2022 e-postile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond.

 

Kaare tee 3 detailplaneeringu seletuskiri

Kaare tee 3 detailplaneeringu lisad koos sisukorraga

Illustratsioon

Põhijoonis

Tugijoonis

Tehnovõrgud

Situatsiooniskeem

Imavere külas Kaare tee 3 kinnistu detailplaneeringu algatamine

7.09.21

Järva Vallavalitsus teatab, et otsustas 25. augusti 2021 korraldusega nr 432 algatada Imavere külas Kaare tee 3 kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab tervet Kaare tee 3 (katastritunnus: 23401:005:0550) kinnistut, planeeringuala suurus on 4809 m2 ning detailplaneering koostatakse hoonestusala ja ehitusõiguse määramiseks CNG tankla, seda teenindavate rajatiste ja perspektiivse tanklahoone ehitamiseks.

Vastavalt Imavere valla üldplaneeringule asub Kaare tee 3 kinnistu detailplaneeringukohustusega alal, mis on reserveeritud ärimaaks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Imavere valla üldplaneeringuga. Järva Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 „Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Järva vallas" § 6 punkti 1 alusel on üldplaneeringut mittemuutva detailplaneeringu algatamine vallavalitsuse pädevuses.

Planeeritaval tegevusel puudub keskkonnamõju eelhinnangu andmise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohustus. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Algatatud detailplaneeringu otsuse, lähteseisukohtade ja lisadega saab tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/algatatud ning tööaegadel Järva Vallavalitsuse Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla).