Imavere külas Kaare tee 3 kinnistu detailplaneeringu algatamine

7.09.21

Järva Vallavalitsus teatab, et otsustas 25. augusti 2021 korraldusega nr 432 algatada Imavere külas Kaare tee 3 kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab tervet Kaare tee 3 (katastritunnus: 23401:005:0550) kinnistut, planeeringuala suurus on 4809 m2 ning detailplaneering koostatakse hoonestusala ja ehitusõiguse määramiseks CNG tankla, seda teenindavate rajatiste ja perspektiivse tanklahoone ehitamiseks.

Vastavalt Imavere valla üldplaneeringule asub Kaare tee 3 kinnistu detailplaneeringukohustusega alal, mis on reserveeritud ärimaaks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Imavere valla üldplaneeringuga. Järva Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 „Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Järva vallas" § 6 punkti 1 alusel on üldplaneeringut mittemuutva detailplaneeringu algatamine vallavalitsuse pädevuses.

Planeeritaval tegevusel puudub keskkonnamõju eelhinnangu andmise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohustus. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Algatatud detailplaneeringu otsuse, lähteseisukohtade ja lisadega saab tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/algatatud ning tööaegadel Järva Vallavalitsuse Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla).