2023. aasta eelarve täitmine

JÄLGI VALLA EELARVE TÄITMIST REAALAJAS

 

Järva valla eelarvet on võimalik jälgida päevase täpsusega. Interaktiivne avalik valla eelarve vaade võimaldab jälgida 2023. aasta eelarve täitmist, investeeringute teostavust ja reservfondi eraldisi. Andmeid sünkroniseeritakse igapäevaselt raamatupidamise programmiga. Samuti saab vaadata 2020-2022 aasta eelarve täitmisi.

Vaates on kuvatud seitse akent:

1. Koondvaade, kus on toodud eelarve koondsummad.

2. Põhitegevuse tulud, kus on esitatud tulud kontode detailsusega.

3. Põhitegevuse kulud, kus on esitatud kulud tegevusalade alaeelarvete detailsusega.

4. Investeerimistegevus, kus on esitatud investeeringud tegevusvaldkondade põhiselt koos ning suuremad investeeringud on toodud eraldi.

5. Reservfond, kus on kajastatud reservfondi eraldised koos selgitusega.

6. Võrdlus 2020-2023.

7. Näitajad, kus on välja toodud erinevad valla arvnäitajad ja nende põhjal joonised.

Igas aknas on tabeli andmed nähtavad graafikutega. Kui soovite näha mingit konkreetset rida, siis tuleb hiirega vajutada selle nimetusele. Näiteks: soovite koondvaates näha põhitegevuse maksutulusid siis vajutage nimetusele "MAKSUD". Endisesse vaatesse tagasi minekuks vajutage samale nimetusele uuesti.