HUVIHARIDUSE JA -TEGEVUSE TOETUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Komisjoni moodustamine

Toetuse andmise eesmärgiks on Järva valla noore (7.-19. aastaste) huvihariduse ja huvitegevuse kaardistatud kitsaskohtade lahendamine.

 

Toetuste liigid:

1) huvihariduse toetus – toetada noorte õppimist Järva vallaga piirnevate omavalitsusüksuste munitsipaalhuvikoolides õpilaskoha tegevuskulude katmisega ning toetada Järva valla munitsipaalhuvikooli tegevust eesmärgiga tagada huvihariduse mitmekesisus ning lahendada kitsaskohad;

11) erahuvikoolis õppimise toetus – toetada noorte õppimist Järva vallaga piirnevate omavalitsusüksuste territooriumil tegutsevates erahuvikoolides õpilaskoha õppetasu katmisega;

2) teenusepakkuja toetus – toetada Järva valla territooriumil teenust osutavaid teenusepakkujaid noorte huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste jätkamisel ning arendamisel;

3) erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes pere noorte toetus – toetada erivajadustega ja/või toimetulekuraskustes perede noorte huvitegevuses osalemist.

Põhikooli ega gümnaasiumi riikliku õppekava kohane õppeaine või kursus, sõltumata kursuse läbiviijast, ei ole toetatav tegevus.

 

Õigusaktid

 

Viide

Toetuste liigid on:

Huvihariduse toetus

1) noore huvihariduse omandamise toetamiseks ühes Järva vallaga piirneva omavalitsusüksuse munitsipaalhuvikoolis ühel erialal, õpilane peab olema kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Toetuse saamiseks tuleb huvikooli õppima asumisel noore seaduslikul esindajal esitada Järva valla ametiasutusele vormikohane teatis. Toetuse maksmiseks sõlmivad Järva vald ja huvikooli pidaja lepingu, milles sätestatakse arveldamise kord ja tähtajad. Toetuse suuruseks ühes kalendrikuus on huvikooli pidaja kinnitatud õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus.

Huvihariduse omandamise toetamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane teatis (Lisa 1).

2) Järva valla munitsipaalhuvikooli huvihariduse mitmekesisuse tagamiseks ning kitsaskohtade lahendamiseks.

Toetuse saamiseks tuleb Järva valla munitsipaalhuvikooli direktoril esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus huvihariduse ja huvitegevuse kavas määratud toetuse summa piires. Taotluses tuleb ära näidata, millist eesmärki toetusega soovitakse saavutada või millist kitsaskohta lahendatakse.

Toetuse suuruseks ühes kalendrikuus on huvikooli pidaja kinnitatud õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus.

Erahuvikooli õppimise toetus

Erahuvikoolis õppimise toetus on mõeldud noore huvihariduse omandamise toetamiseks ühes Järva vallaga piirneva omavalitsusüksuse territooriumil tegutsevas erahuvikoolis ühel erialal. Õpilane peab olema kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Erahuvikooli toetust ei maksta, kui:

  1) noor saab huvihariduse toetust;
  2) erahuvikool saab käesoleva määruse alusel teenusepakkuja toetust.

Erahuvikooli toetuse suurus on 80% erahuvikooli õppetasust ühe kuu eest, kuid mitte rohkem, kui 35 eurot ühes kuus.

Erahuvikooli toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus 20. märtsiks, 20. juuniks, 20. septembriks ja 20. detsembriks. Taotlusele tuleb lisada erahuvikooli õppetasu maksmist tõendav dokument.

Erahuvikooli toetus kantakse taotluses märgitud isiku arvelduskontole üks kord kvartalis pärast dokumentide esitamist ametiasutusele.

Teenusepakkuja toetus

Teenusepakkuja toetust saab taotleda juriidiline isik või ametiasutuse hallatav asutus (edaspidi teenusepakkuja).

Teenusepakkuja toetust saab taotleda:

1) vahendite soetamiseks tegevuste läbiviimisel (näiteks erinevad õppevahendid, -materjalid ja inventar, treening- ja võistlusvormid võistkondadele, esinemisriided pärand- ja rahvakultuuri rühmadele jms);
2) huvihariduse ja huvitegevuse juhendajale täiendava töötasu maksmiseks (maksimaalselt 50% töötasufondist, kuid mitte rohkem kui 6,50 eurot tund, sh maksud). Ametiasutuse hallatav asutus saab toetust juhendaja täiendavaks töötasuks, kui juhendajal on töösuhe ainult toetatava tegevuse läbiviimiseks. Juhendaja täiendavat töötasu ei maksta, kui huvihariduse või huvitegevuse juhendaja saab treeneri tööjõukulu toetust või laulu- ja tantsupeo protsessis osaleva kollektiivi juhendaja toetust;
3) huvitegevuse juhendaja pädevuse ja kvalifikatsiooni tõstmiseks (koolitus, eksamid jms) mitte rohkem kui 50% koolituse maksumusest ja ühe juhendaja kohta 200 eurot aastas;
4) laagri kulude katteks kuni 7 eurot noore kohta ööpäevas, kui laagripäev on lühem, on toetuse summa kuni 3,50 päeva kohta;
5) võistlustel, töötubades, õppepäevadel, konkurssidel, festivalidel, näitustel jms osalemiseks;
6) noorte või juhendajate transpordi korraldamiseks, sealhulgas isikliku sõiduauto kompensatsiooni kuni 0,25 eurot/km.

Teenusepakkuja toetuse ülempiir ühele teenusepakkujale on:
1) kuni 10 000 eurot aastas, kui teenusepakkuja korraldab huvitegevust kuni kahele huviringile/treeninggrupile ja nende tegevus toimub Järva valla erinevates piirkondades;
2) kuni 15 000 eurot aastas, kui teenusepakkuja korraldab huvitegevust kolmele või enamale huviringile/treeninggrupile ja nende tegevus toimub Järva valla erinevates piirkondades.

Järva valla erinev piirkond on Järva vallaks ühinenud iga endise omavalitsusüksuse territoorium.

Ühe spordiala toetuse kogusumma on kuni 20 000 eurot aastas.

Toetuse periood on minimaalselt kolm kuud, maksimaalselt üks õppeaasta.

Toetuse saamiseks tuleb esitada 10. septembriks ametiasutusele vormikohane taotlus (Lisa 2 ja lisa 3).

Erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes pere noorte toetus

Toetust saab taotleda täisealine noor, noore seaduslik esindaja, huvikool või teenusepakkuja.

Erivajadusega noor on noor, kelle võimetest, terviseseisundist ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja soetada erivahendeid.

Toimetulekuraskustes pere on pere, kus kasvab 7-19-aastane noor (sh puudega noor) ning pere netosissetulek iga pereliikme kohta jääb pärast pere eluasemekulude ja puudest tulenevate lisakulude maha arvamist alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.

Toetust saab taotleda:

1) huvihariduses või -tegevuses osalemise kulude katteks, kui tegevuse läbiviija on kehtestanud osalustasu;

2) huviharidusega või -tegevusega seotud individuaalsete vahendite soetamiseks, mitte rohkem kui 150 eurot aastas;

3) laagris osalemise toetuseks kuni 250 eurot aastas.

Toetuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane taotlus (lisa 4)

 

Toetuse andmine

Teenusepakkuja toetuse taotluse nõuetele vastavust kontrollib ametnik ja toetuste jaotamise ettepaneku koostamiseks moodustab vallavalitsus vastava komisjoni. Toetused eraldab vallavalitsus vastava korraldusega.

Huvitegevuse korraldamise toetuseks on teenusepakkujatel võimalik esitada 10. septembriks taotlus. Teenusepakkuja samade taotluste alusel toetuse andmine otsustatakse kahes osas:

1) toetus septembrist detsembri lõpuni;

2) toetus jaanuarist õppeaasta lõpuni.

Toetusi antakse arvestusega, et jaanuarist õppeaasta lõpuni antava toetuse summa osakaal kogu eelarveaastaks ettenähtud toetuse summast on mitte rohkem kui 60%.

Teenusepakkuja toetuse taotlused vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon ning teeb jaotamise ettepaneku vallavalitsusele.

Erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes pere noorte toetuse andmise otsustab ametniku ettepaneku alusel vallavalitsus.

 

Teenusepakkuja toetuse saaja kohutused

1) ellu viima toetuse taotlemisel nimetatud tegevused taotluses nimetatud perioodil;

2) tagastama saadud toetuse, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata ning kasutamata summa ületab 10 eurot;

3) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust (välja arvatud ametiasutuse hallatav asutus);

4) nimetama huvitegevust reklaamides või meedias kajastades Järva valda tegevuse toetajana (välja arvatud ametiasutuse hallatav asutus);

5) esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase vahearuande (lisa 5) 30. detsembriks  või lõpparuande  (lisa 6 ja lisa 7) kuu aja jooksul peale tegevuse  perioodi lõppu;

6) kandma Järva Vallavolikogu asutatud Järva valla huvitegevuse ja noorsootöö teenuste haldamise andmekogusse (edaspidi Huvihunt) andmekogu põhimääruses nimetatud andmed.

 

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketid:

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm koos lisadega tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee