HUVIHARIDUSE JA -TEGEVUSE TOETUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Toetuse andmise eesmärgiks on Järva valla noore (7.-19. aastaste) huvihariduse ja huvitegevuse kaardistatud kitsaskohtade lahendamine.

Kitsaskohad on ära toodud Järva valla huvihariduse ja huvitegevuse 2023 kavas

Toetuste liigid:

1) huvihariduse toetus – toetada noorte õppimist Järva vallaga piirnevate omavalitsusüksuste munitsipaalhuvikoolides (edaspidi huvikool) õpilaskoha tegevuskulude katmisega;

2) teenusepakkuja toetus – toetada teenusepakkujaid noorte huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste jätkamisel ning arendamisel;

3) erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes pere noorte toetus – toetada erivajadustega ja/või toimetulekuraskustes perede noorte huvitegevuses osalemist;

Põhikooli ega gümnaasiumi riikliku õppekava kohane õppeaine või kursus, sõltumata kursuse läbiviijast, ei ole toetatav tegevus.

 

Õigusaktid

 

Viide

Toetuste liigid on:

Huvihariduse toetus

Toetus on mõeldud noore huvihariduse omandamise toetamiseks ühes huvikoolis ühel erialal. Õpilane peab olema kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Toetuse saamiseks tuleb huvikooli õppima asumisel noore seaduslikul esindajal esitada Järva valla ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) vormikohane teatis.

Toetuse maksmiseks sõlmivad Järva vald ja huvikooli pidaja lepingu, milles sätestatakse arveldamise kord ja tähtajad.

Toetuse suuruseks ühes kalendrikuus on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud huvikooli pidaja kinnitatud õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus.

Huvihariduse omandamise toetamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane teatis (Lisa 1).

Teenusepakkuja toetus

Teenusepakkuja toetust saab taotleda juriidiline isik või ametiasutuse hallatav asutus (edaspidi teenusepakkuja).

Teenusepakkuja toetust saab taotleda:

1) vahendite soetamiseks tegevuste läbiviimisel (näiteks erinevad õppevahendid, -materjalid ja inventar, treening- ja võistlusvormid võistkondadele, esinemisriided pärand- ja rahvakultuuri rühmadele jms);

2) huvitegevuse juhendajale täiendava töötasu maksmiseks (maksimaalselt 50% töötasufondist, kuid mitte rohkem kui 6,50 eurot tund, sh maksud). Ametiasutuse hallatav asutus saab toetust juhendaja täiendavaks töötasuks, kui juhendajal on töösuhe ainult toetatava tegevuse läbiviimiseks;

3) huvitegevuse juhendaja pädevuse ja kvalifikatsiooni tõstmiseks (koolitus, eksamid jms) mitte rohkem kui 50% koolituse maksumusest ja ühe juhendaja kohta 200 eurot aastas;

4) laagri kulude katteks kuni 7 eurot noore kohta ööpäevas, kui laagripäev on lühem, on toetuse summa kuni 3,50 päeva kohta;

5) võistlustel, töötubades, õppepäevadel, konkurssidel, festivalidel, näitustel jms osalemiseks;

6) noorte või juhendajate transpordi korraldamiseks, sealhulgas isikliku sõiduauto kompensatsiooni, kuni 0,25 eurot/km.

Teenusepakkuja toetuse ülempiir ühele teenusepakkujale on:

1) kuni 10 000 eurot aastas, kui teenusepakkuja korraldab huvitegevust kuni kahele huviringile/treeninggrupile ja nende tegevus toimub Järva valla erinevates piirkondades;

2) kuni 15 000 eurot aastas, kui teenusepakkuja korraldab huvitegevust kolmele või enamale huviringile/treeninggrupile ja nende tegevus toimub Järva valla erinevates piirkondades.

Järva valla erinev piirkond on käesoleva määruse mõistes Järva vallaks ühinenud iga endise omavalitsusüksuse territoorium.

Ühe spordiala toetuse kogusumma on kuni 20 000 eurot aastas.

Toetuse periood on minimaalselt kolm kuud, maksimaalselt üks õppeaasta.

Toetuse saamiseks tuleb esitada 10. septembriks ametiasutusele vormikohane taotlus (Lisa 2 ja lisa 3).

Erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes pere noorte toetus

Toetust saab taotleda täisealine noor, noore seaduslik esindaja, huvikool või teenusepakkuja.

Erivajadusega noor on noor, kelle võimetest, terviseseisundist ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja soetada erivahendeid.

Toimetulekuraskustes pere on pere, kus kasvab 7-19-aastane noor (sh puudega noor) ning pere netosissetulek iga pereliikme kohta jääb pärast pere eluasemekulude ja puudest tulenevate lisakulude maha arvamist alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.

Toetust saab taotleda:

1) huvihariduses või -tegevuses osalemise kulude katteks, kui tegevuse läbiviija on kehtestanud osalustasu;

2) huviharidusega või -tegevusega seotud individuaalsete vahendite soetamiseks, mitte rohkem kui 150 eurot aastas;

3) laagris osalemise toetuseks kuni 250 eurot aastas.

Toetuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane taotlus (lisa 4)

 

Toetuse andmine

Teenusepakkuja toetuse taotluse nõuetele vastavust kontrollib ametnik ja toetuste jaotamise ettepaneku koostamiseks moodustab vallavalitsus vastava komisjoni. Toetused eraldab vallavalitsus vastava korraldusega.

Huvitegevuse korraldamise toetuseks on teenusepakkujatel võimalik esitada 10. septembriks taotlus. Teenusepakkuja samade taotluste alusel toetuse andmine otsustatakse kahes osas:

1) toetus septembrist detsembri lõpuni;

2) toetus jaanuarist õppeaasta lõpuni.

Toetusi antakse arvestusega, et jaanuarist õppeaasta lõpuni antava toetuse summa osakaal kogu eelarveaastaks ettenähtud toetuse summast on mitte rohkem kui 60%.

Teenusepakkuja toetuse taotlused vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon ning teeb jaotamise ettepaneku vallavalitsusele.

Erivajadusega ja/või toimetulekuraskustes pere noorte toetuse andmise otsustab ametniku ettepaneku alusel vallavalitsus.

 

Toetuse saaja kohutused

1) ellu viima toetuse taotlemisel nimetatud tegevused taotluses nimetatud perioodil;

2) tagastama saadud toetuse, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata ning kasutamata summa ületab 10 eurot;

3) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust (välja arvatud ametiasutuse hallatav asutus);

4) nimetama huvitegevust reklaamides või meedias kajastades Järva valda tegevuse toetajana (välja arvatud ametiasutuse hallatav asutus);

5) esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase vahearuande (lisa 5) 30. detsembriks  või lõpparuande  (lisa 6 ja lisa 7) kuu aja jooksul peale tegevuse  perioodi lõppu;

6) sisestama Järva valla huvitegevuse registrisse Huvihunt (edaspidi Huvihunt) registri põhimääruses nimetatud andmed. Registrisse Huvihunt andmete sisestamise kohustus tekib arvates Järva valla huvitegevuse registri põhimääruse kehtima hakkamisest. Vastava info edastab mõistliku aja jooksul toetuse saanud teenusepakkujatele ametnik.

 

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketid:

 

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm koos lisadega tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee